โดย ศุภกร ศิรพจนกุล

ปี 2549

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 4, ฉบับที่ 8 (ก.ค. – ธ.ค. 2549), หน้า 34-41

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษา/สำรวจพฤติกรรมด้านชลศาสตร์การไหลในคลองบางกรวยที่ได้รับอิทธิพลการไหลจากการขึ้น-ลงของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย โดยการสำรวจข้อมูล ระดับน้ำความเร็วการไหล อัตราการไหล ในคลองบางกรวย ระหว่างวันที่ ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2548 และการศึกษาแนวทางระบบผลักน้ำในคลองบางกรวยโดยอาศัยน้ำขึ้น-น้ำลง

ผลการวิจัยพบ ระดับน้ำ ความเร็วการไหลอัตราการไหล ในคลองบางกรวยจะมีสัมพันธ์กับปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลงในทะเลที่ไหลหนุนเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย โดยเฉพาะในช่วงน้ำเกิด (น้ำทะเลหนุนสูง) พิสัยน้ำขึ้น-น้ำลงสูงสุด ในคลองบางกรวย 1.50 เมตร จะก่อให้เกิดน้ำไหลล้นข้ามตลิ่งซ้าย-ขวา โดยเฉพาะบริเวณช่วงกลางคลองบางกรวยซึ่งมีระดับพื้นที่และตลิ่งค่อนข้างต่ำประกอบกับได้รับน้ำที่ไหนหนุน/ดัน เข้าคลองจากปากคลองทั้งสองด้านมาบรรจบกัน ทิศทางการไหลบริเวณปลายคลองทั้ง 2 ด้าน จะมีการไหลไป-มา ตามจังหวะของน้ำขึ้น-ขึ้นลง แต่ทิศทางการไหลของน้ำบริเวณกลางคลองบางกรวย จะไหลลงทางปลายคลองด้านแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากลักษณะทางกายภาพที่มีความลาดเทของท้องน้ำไหล ไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนของความเร็วกระแสน้ำในคลองบางกรวยจะมีความเร็วอยู่ในช่วง 0-0.48 เมตร/วินาที ตลอดช่วงความยาคลอง…

Download : พฤติกรรมชลศาสตร์การไหลในคลองบางกรวยภายใต้อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง