Design and create of PC-Tool  program for cast-film extrusion

โดย ธีระศักดิ์ จันทสุวรรณ…(และคนอื่นๆ)

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล, ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (ม.ค. – มิ.ย. 2548), หน้า 44-50. 

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นโครงงานการพัฒนาการออกแบบ และสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอัดรีดฟิล์มพลาสติก โดยใช้โปรแกรม Visual Basic. Net ในการเขียนโปรแกรม เครื่องจักรที่ใช้ในการทดสอบ เป็นเครื่องอัดรีดฟิล์มพลาสติกชนิด 3 layers ใช้กับวัตถุดิบคือพลาสติกชนิด พอลิพรอพิลีน โปรแกรมนี้จะช่วยคำนวณสภาวะการตั้งเครื่องอัดรีดฟิล์มพลาสติก ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของใบตั้งเครื่อง ( Data sheet) ทำให้เกิดความสะดวกในการปรับตั้งเครื่องจักร ประหยัดเวลาและวัตถุดิบ ในการทดลองได้ ทำการทดลองโดยใช้น้ำหนักความหนาและอัตราการผลิตของฟิล์มมาหาค่าเฉลี่ยแล้วนำไปเปรียบเทียบ กับค่าที่ได้จากการ คำนวณ จากผลการทดลองค่าที่ได้จากการทดลองและค่าที่ได้จากการคำนวณมีค่าใกล้เคียงกันมากซึ่งอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้

Download : Design and create of PC-Tool program for cast-film extrusion