A Study of Properties of Concrete with Ground Granulated Blast-Furnace Slag

โดย เจต นาจารย์ และปิติศานต์ กร้ำมาตร

ปี 2556

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2556), หน้า 47-57

บทคัดย่อ (Abstract)

บทความนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดโดยแทนที่ตะกรันเตาถลุงเหล็กบทละเอียดและผงหินปูนบางส่วนในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

ผลการศึกษาพบว่าความต้องการน้ำของเพสต์ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน มีค่ามากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และระยะเวลาการก่อตัวของเพสต์ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนมีค่าช้ากว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ส่วนค่าการยุบตัวของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนมีค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ในขณะที่กำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน มีแนวโน้มให้ค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน นอกจากนี้พบว่าการหดตัวแบบแห้งของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงบดละเอียดและผงหินปูนมีค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และสุดท้ายพบว่าคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนให้ค่าความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ได้มากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน

This paper presents the study of properties of concrete with ground granulated blast-furnace slag (GGBF slag). The Portland cement type I replaced partially with the GGBF slag and limestone powder was considered.

The results showed that the normal consistency of paste made with Port land cement type I replaced partially with the GGBF slag and limestone powder was smaller than that of Portland cement type I paste. A paste made from Portland cement type I replaced partially with the GGBF slag and limestone powder had delay of setting time when compared with Portland cement type I paste, In addition. the GGBF slag and limestone powder concrete had smaller slump when compared with Portland cement type 1 concrete specimens. While the compressive strength of concrete made from GGBF slag and limestone powder was slightly to be less than that of Portland cement type 1 concrete. It was also found that the drying shrinkage of concrete with GGBF slag and limestone powder was less than that of Portland cement type I concrete specimens. Finally, it was found that concrete specimens made from Portland cement type 1 partially replaced with GGBF slag and limestone powder had superior resistance chloride penetration when compared with Portland cement type 1 concrete specimens.

Download : การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด