The Development of dress for plus size women

โดย จรัสศรี สมจริง, ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม, สุทัศนีย์ บุญโญภาส และ รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

ปี 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาขนาดสัดส่วนและลักษณะโครงสร้างรูปร่างของสตรีรูปร่างสมบูรณ์กำหนดขนาดตัวมาตรฐานของสตรีรูปร่างสมบูรณ์ และทำหุ่นแบบตัดสำหรับสตรีรูปร่างสมบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักทำแบบตัดเสื้อผ้าสตรี และนักศึกษาสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจหุ่นทำแบบตัดสำหรับสตรีรูปร่างสมบูรณ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ตั้งแต่ปี 2524-2551 ขนาดสัดส่วนและลักษณะโครงสร้างรูปร่างของสตรีรูปร่างสมบูรณ์นี้เป็นขนาดเริ่มต้น คือ ขนาด 38 และผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อหุ่นทำแบบตัดสำหรับสตรีรูปร่างสมบูรณ์จากผ้าทอและผ้าถัก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.31 และ 4.28 ตามลำดับ

Download : The Development of dress for plus size women