โดย วารี กาลศิริศิลป์, สุภา จุฬคุปต์ และ สาคร  ชลสาคร

ปี 2556

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเชือกกล้วยมัดย้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1)คุณสมบัติทางกายภาพของเชือกกล้วย  2)พัฒนาขั้นตอนการมัดย้อมเชือกกล้วย  3) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย  4) ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล จำนวน 105 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น วัดประเมินค่า 4 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เชือกกล้วยมีค่าแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 257.7 นิวตัน ผลการทดสอบร้อยละของการยืดตัวของเชือกกล้วยมีค่า 9.65 ความชื้นของเชือกกล้วย 8 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาขั้นตอนการมัดย้อมประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการเตรียมเชือกกล้วยถักเปีย 2) การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เพื่อออกแบบลวดลาย 3) การมัดย้อมลวดลาย 4)การย้อมสี 5) การผึ่งลม 6) การขึ้นรูปผลิภภัณฑ์ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคพบว่า มีความพึงพอใจในด้านผิวสัมผัส ด้านความสวยงาน ด้านความคงทน ตลอดจนด้านการนำไปใช้อยู่ในระดับมาก

Download : การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเป๋าจากเชือกกล้วยมัดย้อม