โดย อมรรัตน์ บัวทอง,  ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ และสุทัศนีย์ บุญโญภาส

ปี 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลของผ้าไหมพุมเรียงและวัฒนธรรมการแต่งกายของมุสลิมการตกแต่งสำเร็จผ้าไหมพุมเรียงวิธีวิจัยคือ ศึกษาผ้าไหมพุมเรียงจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ชนิด คือ ผ้าไหม 2 เส้น ผ้าไหม 4 เส้นพิเศษ และผ้าไหม 4 เส้น ตกแต่งให้มีความนุ่มและทนยับเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพผลการวิจัยพบว่า ชุดสตรีมุสลิมแต่งกายตามหลักศาสนาเรียบร้อยปิดมิดชิด เป็นชุดยาวอบาย่าหรือเป็นชุดแยกชิ้นคลุมจนถึงข้อเท้าไม่รัดรูป และ ปกปิดผมด้วยฮิญาบการตกแต่งสำเร็จพบว่าผ้าไหม 4 เส้นพิเศษ มีค่าเฉลี่ยการคืนตัวต่อรอยยับ และการโค้งตัวของผ้ามากที่สุดคือด้านการคืนตัวต่อรอยยับมีค่าเฉลี่ยการคืนตัว 175 องศา

The purpose of this study was to learn about Pumriang Local Thai silk and Islamic clothing for Muslim women. Research methods covered the three weave strictures of Pumriang Local Thai silk located in Suratthani Province. The three strictures weave cpmsosted pf 2-Strands silk, special 4-strands silk, and then being compared with one anotherregarding properties. The results revealed that the prototype designs of Muslim women wear had perfect properties according to 4-Strands silk on special material covering the body well;Abayaswas for covering the entire body, and Hijab was for head covering. Effects of Finishing Treatments for the special 4 – Strands silk showed that the wrinkle recovery angles was average 175 degrees.

Download : การพัฒนาผ้าไหมพุมเรียงเพื่อเสื้อผ้าสตรีมุสลิม