By เกรียงไกร รายณะสุข และ สามารถ บุญอาจ

Year 2013

The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference : TSAE 2013. p.241-245

 

Abstract

การวัดกำลังของรถแทรกเตอร์ ส่วนใหญ่นิยมใช้ไดนาโมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการวัดกำลังของรถแทรกเตอร์ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่ และราคาแพง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวัดกำลังของรถแทรกเตอร์โดยใช้เครื่องรับสัญญาณ GPS แบบพกพา ซึ่งมีขนาดเล็ก กะทัดรัด เหมาะสำหรับการทดสอบภาคสนาม โดยเน้นในขณะขับเคลื่อนบนพื้นผิวถนนที่แข็งและเรียบ และศึกษาพารามิเตอร์ของความเร่งที่มีผลต่อการวัดกำลังของรถแทรกเตอร์ โดยมีวิธีการวิจัย โดยใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 48 และ 89 กิโลวัตต์ และใช้เครื่องรับสัญญาณ GPS 3 รุ่น ที่มีอัตราการอัพเดตความถี่ต่อเนื่อง 1 เฮิรตซ์ ใช้การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของความเร่งมาเป็นปัจจัยหลักในการคำนวณหาแรงบิดและกำลังของรถแทรกเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า เครื่องรับสัญญาณ GPS ที่ทดสอบ เมื่อนำค่าความเร็วที่วัดได้ในแต่ละเครื่อง มาคำนวณหาแรงบิดและกำลังเครื่องยนต์ ให้ค่าใกล้เคียงกับค่ากำลังเครื่องยนต์ที่ทดสอบได้จากบริษัทผู้ผลิตรถแทรกเตอร์

Download: การประยุกต์ใช้เครื่องรับสัญญาณ GPS แบบพกพาเพื่อวัดกำลังของรถแทรกเตอร์