By ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ และ กฤษณ์ ผลโพธิ์

Year 2013

The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference : TSAE 2013. p.229-234

 

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องหยดเมล็ดลงถาดเพาะกล้าโดยใช้วงจรนิวแมติกซึ่งควบคุมด้วย Programmable Logic Controller (PLC) เครื่องหยอดเมล็ดนี้มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 1.โครงสร้างของเครื่อง 2.ส่วนควบคุมด้วย PLC 3.ส่วนการทำงานด้วยระบบนิวแมติกเครื่องหยอดเมล็ดลงถาดเพาะกล้านี้มีลักษณะการทำงาน คือ เมื่อเริ่มเปิดเครื่องกระบอกสูบตัวที่ 1 ดึงถาดเพาะกล้าเข้าเครื่องหยอดกระบอกสูบตัวที่ 2 จะบังคับแผงกดหลุม ซึ่งทำหน้าที่กดหลุมในถาดเพาะกล้าในแนวตั้งตามจำนวนหัวเข็มดูดเมล็ด จากนั้นกระบอกสูบตัวที่ 3 จะทำหน้าที่บังคับแผงหัวเข็มดูดเมล็ดเคลื่อนขึ้น-ลงในแนวตั้ง เพื่อดูดเมล็ดและปล่อยเมล็ดตามวงจรการทำงาน ซึ่งจะมีหัวเข็มดูดเมล็ดจำนวน 25 เข็ม โดยที่กระบอกสูบตัวที่ 4 จะมีหน้าที่เคลื่อนที่แผงเมล็ดและช่องปล่อยเมล็ด (ที่อยู่คู่กันตามจำนวนหัวเข็ม) ให้สลับไป-มา เพื่อให้แผงหัวเข็มดูดจากแผงเมล็ดและช่องปล่อยเมล็ดลงถาดเพาะกล้า จากนั้นกระบอกสูบตัวที่ 1 จะเคลื่อนถาดที่หยอดเมล็ดเข้าเครื่องหยอดสูงสุดเท่ากับ 91.98% ของหัวเข็มเบอร์ 18 สามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ลงถาดเพาะกล้าได้ 94.7 ถาดต่อชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับใช้แรงงานคนสามารถหยอดเมล็ดได้ดีกว่าแรงงานคน 3.46 เท่า

Download: การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดลงถาดเพาะกล้า