By สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์, จักรนรินทร์ ฉัตรทอง, จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล และ วรพงค์ บุญช่วยแทน

Year 2013

The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference : TSAE 2013. p.296-302

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อความขรุขระผิวในการกัดตัวอักษรบนไม้มะพร้าวด้วยเครื่องกัดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ดอกกัดเหล็กกล้ารอบสูง ปัจจัยที่ทำการทดลองประกอบด้วย มุมในการกัด ความเร็วรอบ อัตราป้อน และความลึกในการกัด ที่ให้ค่าความขรุขระผิวที่ยอมรับได้ในกระบวนการ ตัดแท่งผิวเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีค่าความขรุขระผิวอยู่ในช่วง 3.0-9.0 ไมโครเมตร ในการทดลองใช้ไม้มะพร้าวมีความชื้น 11-13% กำหนดมุมในการกัด 0-90 องศา ความเร็วรอบ 1,000-2,000 รอบ/นาที อัตราป้อน 100-500 มิลลิเมตร/นาที ความลึกในการกัด 1-5 มิลลิเมตร และจากการทดลองเบื้องต้น พบว่าความลึกในการกัดและอัตราป้อน ไม่มีผลต่อค่าความขรุขระผิวจึงกำหนดความลึกในการกัดไว้ที่ 3 มิลลิเมตร และอัตราป้อน 250 มิลลิเมตร/นาที จากการทดลองพบว่าปัจจัยที่มีผลความขรุขระ คือ ความเร็วรอบ และมุมในการกัด โดยมีแนวโน้มว่าค่าความขรุขระผิวจะลดลง เมื่อใช้ความเร็วรอบสูงขึ้น ดังนั้นในการกัดไม้มะพร้าวด้วยดอกกัดเหล็กกล้ารอบสูงสามารถกำหนดสภาวะการกัดด้วยสมการ Ra= 3.68+0.000233 Angle – 0.000253 Speed สมการนี้ใช้กับความเร็วรอบอยู่ในช่วง 1,000-2,000 รอบ/นาที อัตราป้อนอยู่ในช่วง 100-500 มิลลิเมตร/นาที ความลึกในการกัด 3 มิลลิเมตร และนำค่าตัวแปรที่ได้ไปทำการทดลองกัดตัวอักษรแบบ 3 มิติ เพื่อหารูปแบบการเดินกัดที่ให้ค่าความขรุขระผิวที่ดีที่สุดและเวลาในการกัด

Download: การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรของการกัดตัวอักษรบนไม้มะพร้าวด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี