By อิทธิพล พจนสัจ, จิราพร พจนสัจ และ กิตติพล ชิตสกุล

Year 2013

The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference : TSAE 2013. p.436-437

 

Abstract

การแปรรูปลำไยอบแห้งสามารถทำได้หลายวิธีคือ เนื้อลำไยอบแห้ง ลำไยอบแห้งแบบมีเปลือก การอบจะอยู่ที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12-48 ชั่วโมง ลำไยที่อบแห้งจะต้องมีความชื้นเหลืออยู่ที่ประมาณ 17% ของน้ำหนักผลสด ซึ่งผลลำไยสดมีความชื้นประมาณ 70% ของน้ำหนักผลสด จากผลการวิจัยการศึกษาผลของการวัดค่าความจุไฟฟ้าที่มีต่อความชื้นของลำไยอบแห้ง ทำให้นำมาสู่การวิจัยเครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัดความชื้นของลำไยอบแห้งแบบมีเปลือกด้วยการวัดค่าความจุไฟฟ้าโดยออกแบบตัวเก็บประจุแบบแผ่นขนานเป็นกล่องมีความกว้าง 10 cm. ยาว 14 cm. ระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำ 3.5 cm. จำนวนผลลำไยสดที่ทำการวัด 15 ผล ได้ความสัมพันธ์ของค่าความจุไฟฟ้ากับค่าความชื้นของลำไยที่อบ โดยค่าความจุไฟฟ้าของลำไยสดมีค่าเท่ากับ 22.697 pF และลำไยอบแห้งมีคาเท่ากับ 19.156 pF นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบวงจรตรวจจับโดยลำไยสดมีค่าแรงดัน 3.899 V และลำไยอบแห้งมีค่าแรงดัน 3.706 V นำผลที่ได้มาประมวลผลและแสดงผลเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ ผลการทดสอบค่าจริงกับการวัดด้วยเครื่องที่ออกแบบผลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนระหว่าง 1.48-19.03%

Download: การสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัดความชื้นของลำไยอบแห้งแบบมีเปลือก