By พัฒนา พึ่งพันธุ์, บัณฑิต สุริยวงศ์พงศา และ วิทยา บุญคำ

Year 2013

The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference : TSAE 2013. p.610-613

 

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของผิวหินขัดขาว ความเร็วเชิงเส้นที่ผิวหินขัดขาว และเวลาในการขัดขาวที่มีผลต่อคุณภาพข้าวสาร จากการขัดขาวด้วยเครื่องขัดขาวระดับห้องปฏิบัติการแบบแกนนอน SATAKE รุ่น TM05 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหินขัดขาว 150 มิลลิเมตร โดยใช้ผิวหินขัดขาวเบอร์ 30 36 และ 40 ความเร็วเชิงเส้นที่ผิวหินขัดขาว 6.287.167.95, 8.759.3910.1811.06 และ 11.85 เมตรต่อวินาที และเวลาที่ใช้ในการขัดขาว 150 180 210 และ 240 วินาที โดยใช้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์ทดสอบ พบว่า ความเร็วเชิงเส้นที่ผิวหินขัดขาวและเวลาที่ใช้ในการขัดขาวที่เหมาะสมที่เบอร์หิน 30 มีค่า 8.75 เมตรต่อวินาที และ 150 วินาที ที่หินเบอร์ 36 มีค่า 8.75 เมตรต่อวินาที และ 240 วินาที ที่เบอร์หิน 40 มีค่า 10.18 เมตรต่อวินาที และ 150 วินาที โดยทั้ง 3 ระดับ ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ข้าวต้นเฉลี่ยเท่ากับ 70.1068.37 และ 69.68 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

Download: ปัจจัยที่มีผลต่อการแตกหักของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในขั้นตอนการขัดขาว