Class management system : department of computer engineering faculty of engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi

โดย เชน คือประโคน, ธิมารัชต์  สังขพันธ์ และ ธีรวิทย์ ธิติประเสริฐกุล

ปี 2556

บทคัดย่อ

จากการตรวจสอบปัญหาด้านการจัดการชั้นเรียนในปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการช่วยจัดการชั้นเรียนสำหรับอาจารผู้สอนที่เป็นของภาควิชาในการจัดการข้อมูลคะแนนของนักศึกษาการได้รับสื่อการสอนตัวอย่างหนังสือประกอบการเรียน การแชร์เอกสารในการสอน อีกทั้งการมอบหมายงาน รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการส่งงาน การเลื่อนหรืองดการเรียนการสอนในบางรายวิชาการจัดเตรียมแผนการสอนล่วงหน้าของอาจารย์นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการเรียนการสอนแต่ละวิชา มีปัญหาในเรื่องการได้รับสื่อการสอนที่ล่าช้า เช่น เอกสารการเรียนในแต่ละรายวิชา วีดีโอ หรือตัวอย่างหนังสือประกอบการเรียนเนื่องจากอาจารย์ไม่สามารถติดต่อกับนักศึกษานอกชั้นเรียนได้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการทำระบบจัดการชั้นเรียน : กรณีศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบ ซึ่งมีการทำงานของระบบได้ทั้งบน Web Application และ Windows Application

Download : Class management system : department of computer engineering faculty of engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi