Computer engineering project management system

โดย ศุภกร กิตติอาภรณ์พล, ธนาพงษ์  เทียมเนียม และ เด่น ศรีสว่าง

ปี 2556

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นระบบจัดการวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีความยุ่งยาก และซับซ้อน ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลจะจัดเก็บในรูปแบบแฟ้มเอกสารและจะมีจำนวนมากขึ้นในแต่ละปีการศึกษา จึงทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดเก็บเอกสาร การค้นหาข้อมูล รวมทั้งการจัดทำ จัดส่ง หรือการรับรองเอกสารวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังทำให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิเช่น การรับรองเอกสารวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งไม่สามารถทำได้ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาติดราชการหรือภารกิจภายนอกมหาวิทยาลัย คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำ Web Application โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ระบบจัดการวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลที่ได้รับ คือ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ในการทำวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ระบบจัดการวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการทำขั้นตอนต่างๆ ของวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และยังสามารถจัดเก็บเอกสารวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สำคัญไว้ในระบบ ซึ่งเป็นการป้องกันเอกสารชำรุด สูญหายและสามารถติดตามผลการดำเนินงานของวิชาโครงงานในแต่ละกลุ่มว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษอีกด้วย

Download : Computer engineering project management system