Business administration assistance system for Rungruang Transport LTD

โดย ธาตรี ทองสุข, ธันยาวัต  อาภาษี, ฐิติพนท์  จันเทพา

ปี 2557

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันการขนส่งสินค้าถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก การขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั้นควรจะมีความรวดเร็วตรงตามเวลาและมีความถูกต้องแม่นยำด้วย การจดบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าลงในสมุดนั้น อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็นการสูญหายของข้อมูล ความไม่ถูกต้องของข้อมูล ทำให้งานขนส่งสินค้านั้นเกิดความล่าช้ากว่ากำหนดทำให้สถานประกอบการขาดความน่าเชื่อถือ

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการจัดทำ “ระบบช่วยบริหารธุรกิจสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองทรานสปอร์ต” เพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการ ช่วยให้ข้อผิดพลาดต่างๆ น้อยลงและยังลดระยะเวลาการทำงาน ข้อมูลที่เก็บไว้นั้นไม่สูญหาย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า สินค้าที่ทำการจัดส่งนั้นไปถึงปลายทางได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องทำให้สถานประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังได้รับความน่าชื่อถือจากลูกค้า ระบบขนส่งสินค้าทำงานผ่าน “ระบบเว็บแอพพลิเคชัน” ที่มีประสิทธิภาพ

Download : Business administration assistance system for Rungruang Transport LTD