System security command center

โดย ธนากร  สีดา, อำนาจ ศรีดา และ วิชญะ ยืนยง

ปี 2557

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอ ระบบศูนย์กลางรักษาความปลอดภัย เนื่องด้วยปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น อีกทั้งโทรศัพท์มือถือก็ได้มีการพัฒนาให้มีความสามารถนอกเหนือจากใช้โทรออก-รับสาย/แล้วยังมีแอพพลิเคชันให้ใช้งานมากมายรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสมาร์ทโฟน ปัจจุบันระบบนำทางและระบบติดตามบุคคลผ่านโทรศัพท์มือถือเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน/(Android/OS) เพื่อใช้เป็นระบบตรวจสอบและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ผ่านระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกผ่านดาวเทียมติดต่อกันผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือนเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกัน/โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถที่จะเก็บพิกัดตำแหน่งของเครื่องลูกข่ายได้ครั้งละหลายๆเครื่อง และสามารถแสดงพิกัดตำแหน่งของเครื่องลูกข่ายบนแผนที่ ทางด้านเครื่องลูกข่ายนั้นสามารถที่จะทำงานได้ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ กล่าวคือเมื่อออนไลน์ก็จะสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง แต่เมื่อออฟไลน์ก็จะเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องลูกข่ายเองก่อนและจะส่งข้อมูลไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทันทีที่สามารถติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้

ผลที่ได้ คือ ผู้ใช้สามารถทราบตำแหน่งของเครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์และยังสามารถแสดงพิกัดตำแหน่งของเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องบนแผนที่จริงได้

Download : System security command center