Computer service system for national science museum

โดย ลิขิต ชุมปัญญา และ วรวุฒิ  ปึกคม

ปี 2557

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ“ระบบให้บริการคอมพิวเตอร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)”จัดทำขึ้นเพื่อนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของระบบแจ้งซ่อมเนื่องจากในปัจจุบันระบบแจ้งซ่อมยังไม่มีระบบในการจัดการ การบันทึกข้อมูลไม่มีการเก็บลงฐานข้อมูลทำให้สืบค้นข้อมูลและสถานะงานได้ยาก อาจทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการทำงานได้ ซึ่งจะทำให้งานสำเร็จล่าช้า ระบบให้บริการคอมพิวเตอร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถแจ้งซ่อมและสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้นโครงงานนี้ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลไมโครซอฟท์เอสคิวแอลในการจัดการฐานข้อมูล และใช้ภาษาซีชาร์ป ในการสร้างแอพพลิเคชั่นบนเว็บ โดยกำหนดความสามารถในการทำการค้นหา บันทึก ลบ แก้ไขข้อมูลการแจ้งซ่อมหรือตรวจสอบข้อมูลเอกสารการจากซ่อมของงานผ่านทางเครือข่ายภายในของ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้

Download : Computer service system for national science museum