Photo maker and map creator robot for indoor building

โดย ธนภณ พูลศิริ, กาญจนะ สายอาทิตย์ และ ธนากานต์ ใจกันธา

ปี 2556

บทคัดย่อ

โครงงานหุ่นยนต์ถ่ายภาพและทำแผนที่ในอาคาร ได้เกิดขึ้นมาจากการที่ผู้จัดทำโครงการได้เห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ภายในอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงทำให้เราไม่สามารถทราบได้ว่าภายในอาคารมีสภาพเป็นอย่างไร ผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดจัดทำหุ่นยนต์ถ่ายภาพและทำแผนที่ในอาคารขึ้นมา

โครงงานนี้ได้นำหลักการของไมโครคอนโทรลเลอร์ มาควบคุมการทำงาน Stepping Motor ที่ใช้ในการหมุนแกนเพื่อปรับองศาของกล้อง การส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายของหุ่นยนต์ การรับสัญญาณภาพจากกล้องบนตัวหุ่นยนต์ส่งมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลภาพเพื่อให้ได้แผนที่ ตามที่สำรวจมาแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์รวมทั้งแสดงแผนที่ ตามที่หุ่นยนต์สามารถเดินผ่านได้ โดยจะออกแบบโปรแกรมด้วยภาษา C++ เขียนโปรแกรมส่งคำสั่งไปยังชุด ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA1280 ซึ่งเป็นส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และการหมุนของกล้อง

Download : Photo maker and map creator robot for indoor building