By อิทธิพล พจนสัจ, จิราพร พจนสัจ และ พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ

Year 2013

The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference : TSAE 2013. p.621-622

 

Abstract

ปริมาณเนื้อยาง (ความเข้มข้น) ในน้ำยางสดเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขาย เนื่องจากเป็นตัวบอกถึงปริมาณยางแห้งที่เรียกว่า DRC (dry rubber content) ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) โดยวิธีวัดค่าความหนืด เพื่อหาความสัมพันธ์ของปริมาณเนื้อยางกับค่าความหนืด ออกแบบโดยทิ้งลูกเหล็กในน้ำยางตัวอย่างให้ตัดผ่านขดลวดใช้หลอดทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 cm. ความยาว 15 cm. ตรวจจับผลต่างเวลาระหว่าง 2 จุด ระยะห่างการตรวจจับเท่ากับ 6 cm. ได้ความสัมพันธ์ของปริมาณเนื้อยางกับค่าความหนืด โดยปริมาณเนื้อยางที่ 25% มีค่า 59.18 ms (มิลลิวินาที) และปริมาณเนื้อยางที่ 45% มีค่า 63.90 ms นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบประมวลผลโดยเครื่องมือวัดแสดงผลเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ ผลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนระหว่าง 4.00-12.40% เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐาน

Download: เครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) โดยวิธีวัดค่าความหนืด