Roboat survey and snapshot

โดย วันชัย พิมพ์งาม, วรวิทย์ ผิวคำ และ วิจักษ์ มาระมิ่ง

ปี 2556

บทคัดย่อ

ในบางพื้นที่ฝนตกหนักทุกปีเป็นผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่นั้น ๆ นานติดต่อกันหลายวัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ที่ติดอยู่บริเวณอาคาร บ้านเรือนที่ไม่สามารถออกมาได้ เนื่องจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ว่ายน้ำไม่เป็น หรืออยู่ดูแลข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน ไม่สามารถออกมารับอาหาร เครื่องใช้ต่าง ๆ จากศูนย์ช่วยเหลือได้ การใช้เรือเล็กสำรวจเก็บภาพตามพิกัดไปสำรวจบริเวณน้ำท่วมแทนมนุษย์ นอกจากจะทำให้สะดวกมากขึ้นแล้วยังปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์อีกด้วย โดยเรือเล็กสำรวจเก็บภาพตามพิกัดสามารถเคลื่อนที่ไปในบริเวณที่น้ำท่วมโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงต่อกับใบพัดจำนวน 2 ชุด ผลักดันน้ำ โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่อยู่ที่ตัวเรือ และยังสามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้า เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาตามที่ระบุตำแหน่งของ GPS0โดยมีมอเตอร์ติดตั้งไว้ที่ด้านหลังของเรือ ภายในตัวเรือยังสามารถส่งภาพกลับมาแบบ Real-time0เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลได้ การนำไปใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวเนื่องจากหุ่นยนต์มีขนาดเล็ก สามารถขนย้ายได้สะดวก ไม่ต้องมีอุปกรณ์ที่ซับซ้อน ราคาถูกจึงเหมาะกับการนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบในการใช้งานจริง

Download : Roboat survey and snapshot