Fixed asset management system for the faculty of home economics technology

โดย อนุพงษ์ จงจิรวัฒน์, ธาตรี แซ่เอี๊ยว และ สุรพล  อินทรสุวรรณ์

ปี 2556

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้ ได้จัดทำขึ้นเนื่องจากระบบครุภัณฑ์สำหรับคณะเทคโนโลยี                              คหกรรมศาสตร์  มีขนาดที่ใหญ่  มีการให้บริการหลายพื้นที่ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และในการสั่งซื้อครุภัณฑ์แต่ละครั้งจะมีการรับครุภัณฑ์เข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวก   มีการเบิกใช้งานทั้งส่วนของราชการ ลูกจ้างและบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จึงทำให้การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารมีมากขึ้น ส่งผลให้การบันทึก การจัดเก็บ ค้นหา และแก้ไขข้อมูลเดิมทำได้ไม่สะดวก  ยากต่อการเก็บรักษา ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงงาน “ระบบครุภัณฑ์สำหรับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” ขึ้น  เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ในการจัดการครุภัณฑ์

Download : Fixed asset management system for the faculty of home economics technology