Online purchasing system

โดย วรวงศ์ศิลป์ บุญศิลป์, อาทิตย์ สายสุข

ปี 2557

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก ทำให้การติดต่อสื่อสารระยะไกลสะดวกรวดเร็ว จึงได้มีการซื้อขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความสะดวกสบายต่อผู้ซื้อ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ผู้พัฒนาจึงได้จัดทำระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ร่วมกับทางผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งปัจจุบันการขายสินค้าเพียงหน้าร้านนั้น มีความซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด ในการทำโครงงานนี้ขึ้นมาจะทำให้ทางผู้ประกอบการร้านค้าได้ขยายช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มจำนวนของลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง

โครงงานที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะช่วยผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าภายในร้านอีกช่องทางหนึ่ง ที่เรียกว่า อีคอมเมิร์ซ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากแต่เดิมจะมีการจำหน่ายสินค้าแต่เพียงหน้าร้านเท่านั้น จะทำให้ทางด้านลูกค้าได้รับความสะดวกต่อการซื้อสินค้า สามารถรับสินค้าได้ที่บ้านโดยไม่ต้องออกไป เหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถจะไปซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเอง หรือคนที่มีเวลาจำกัด เช่น พนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน เป็นต้น

Download : Online purchasing system