Robot solves rubik

โดย ปกครอง  พิทักษ์, ณัฐพงษ์ ใจบุญ และ เจษฎา ศรีสุวรรณ

ปี 2555

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งในด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ และในด้านอื่นๆ อาทิ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมก็ได้มีการนำหุ่นยนต์เข้ามามีส่วนในด้านการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ในแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ ในการใช้หุ่นยนต์ จะมีข้อแตกต่างจากการใช้แรงงานคนอย่างมาก ในอนาคตจะมีการพัฒนาหุ่นยนต์เสมือนคนขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์อีกด้วย

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ ได้คิดค้นประดิษฐ์หุ่นยนต์แก้ปัญหารูบิคเพื่อที่จะใช้แขนกล หมุนรูบิคให้ได้ครบทุกด้าน ทุกสี ซึ่งมีหลักการทำงาน โดย คอมพิวเตอร์จะรอรับสัญญาณภาพจาก Webcam โดยทำการจับภาพของรูบิคแต่ละหน้าของรูบิค เพื่อที่จะประมวลผลภาพที่ได้ โดยจะทำการเก็บค่าสีแต่ละจุดของรูบิคแต่ละหน้าให้ครบ 6 หน้า ไว้ในคอมพิวเตอร์จากนั้นคอมพิวเตอร์ จะส่งข้อมูลผ่าน  Port อนุกรม เพื่อที่จะสั่งงานไปยังบอร์ดควบคุม Servo Motor ให้แขนกลทั้งสามชุดทำการหมุนรูบิคให้ครบหน้าสีทั้ง 6 หน้าอย่างถูกต้อง

ในการดำเนินการทำโครงสร้างงานปริญญานิพนธ์ แขนกลทั้งสามชุด จับ, ยก, หมุน รูบิคได้ โดยทำตามคำสั่งของโปรแกรม ในการทำงานของแขนกลหมุนรูบิคยังมีข้อผิดพลาดที่เกิดจากกริบเปอร์หรือตัวจับรูบิค การสั่งกริปเปอร์ทำงานในการหมุนของ Servo Motor แต่ละครั้งนั้น กริปเปอรยังไม่สามารถจับรูบิคได้เต็มหน้าสัมผัส ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการหมุนของรูบิค ทำให้รูบิคหลุดออกจากแขนกลได้ แต่อย่างไรก็ตามในการสั่งให้แขนกลหมุนรูบิคก็ยังสามารถสั่งให้หมุนครบทั้ง 6 หน้าได้ และในอนาคตอาจใช้ Joy Stick เป็นตัวสั่งการแขนกลให้หมุนรูบิคให้ครบทุกหน้าสีได้ โดยไม่ต้องผ่านการสั่งงานจากคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

Download : Robot solves rubik