Project storage system

โดย วีระพจน์ เปิ่นสูงเนิน, สิรภพ พิมพา

ปี 2555

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ “ระบบจัดเก็บปริญญานิพนธ์” ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในการจัดเก็บและระบบสืบค้นเนื่องจากในแต่ละปีจะมีจำนวนโครงงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้นักศึกษาไม่อาจทราบได้ว่าโครงงานที่สนใจนั้น มีผู้อื่นทำไปแล้วหรือยัง อาจทำให้เกิดปัญหาในการเสนอหัวข้อโครงงานซ้ำกับโครงงานที่ได้จัดทำไปแล้ว หรือในกรณีที่เกิดความต้องการศึกษาหรือพัฒนาโครงงานที่ได้จัดทำไปแล้ว แต่เนื่องด้วยเอกสารที่มีจำนวนจำกัดหรือต้องรอเวลาการเปิด-ปิดของห้องสมุด อาจทำให้ไม่เพียงพอจนเกิดความล่าช้าในการศึกษาโครงงานที่ผ่านมาได้

ระบบสืบค้นโครงงานและปริญญานิพนธ์จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาโครงงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต และยังสามารถที่จะดาวน์โหลดปริญญานิพนธ์ไปศึกษาต่อได้

โครงงานนี้ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลเอสคิวแอลในการจัดการฐานข้อมูล และใช้ภาษาซีชาร์ป ในการสร้างแอพพลิเคชั่นบนเว็บ โดยกำหนดความสามารถในการทำการค้นหา บันทึก ลบ แก้ไข อัพโหลด และดาวน์โหลดข้อมูลโครงงานและปริญญานิพนธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

Download : Project storage system