Dormitory access system with room owner interaction

โดย สุรพงษ์ เพ็งใสย์; ภานุวัฒน์ คำกิติ; ปิยะมาศ ศุกรวัติ

ปี 2556

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นระบบการเข้าออกหอพักด้วยการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของห้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฝังตัวนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน คณะผู้จัดทำได้นำเอาระบบฝังตัว (Embedded System) มาประยุกต์ใช้ มีหน้าที่รับข้อมูลการเข้าออกของผู้อาศัยภายในหอพัก รวมไปถึงการแสดงผลผ่านทางหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย และผู้ที่มาติดต่อเข้าพบสามารถฝากข้อความเสียงเมื่อผู้พักอาศัยไม่อยู่ และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัย ใช้เครื่อง Server ในการจัดเก็บข้อมูล แก้ไขข้อมูล บริหารจัดการ ควบคุมการทำงานของ Embedded System และการให้สิทธิ์การใช้งาน โดยการรับ-ส่งข้อมูลจะใช้ระบบ LANผลที่ได้รับ คือ ได้ระบบเข้าออกหอพักที่มีความทันสมัย สะดวก ง่ายในการใช้ สร้างความปลอดภัย เจ้าของหอพักและผู้พักอาศัย

Download : Dormitory access system with room owner interaction