Entrance examination system of Rmutt

โดย ณัฐวุฒิ สุรันกูล, ฌาน ชัยจินดา และ รัษฏา ถนอมศรี

ปี 2557

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ “ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” จัดทำขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ต้องการพัฒนาระบบรับสมัครสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีระบบงานที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยระบบรับสมัครสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้สมัครสอบและส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ในส่วนของผู้สมัครสอบ ระบบมีการบันทึกประวัติของผู้สมัครสอบ พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร จัดพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร ส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบ มีฝ่ายคณะฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายข้อสอบ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทำรายงานและประกาศผลและผู้ดูแลระบบซึ่งมีระบบงานที่ช่วยให้หน่วยงานต่างๆดำเนินงานในการจัดการสอบ เช่น แสดงรายวิชาที่ใช้ในการสอบของแต่ละสาขา แสดงรายวิชาที่ใช้ในการสอบของผู้สอบแต่ละคน มีระบบการจัดที่นั่งสอบให้แก่ผู้สอบ เป็นต้น วิธีการดำเนินงาน “ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” นี้จะต้องดำเนินการศึกษาขั้นตอนของระบบงานรับสมัคร และทำการออกแบบระบบฐานข้อมูลของระบบงานรับสมัครทั้งหมด แล้วจึงทดสอบการทำงานของระบบงานรับสมัครทั้งหมดเพื่อหาข้อผิดพลาดที่จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขระบบงานรับสมัคร ผลที่ได้จากการทดสอบการทำงานของ “ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” สามารถทำงานได้ตรงตามขอบเขต และยังสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำไปใช้ในระบบงานรับสมัครสอบ

Download : Entrance examination system of Rmutt