Ip phone for department of computer engineering, Faculty of engineering, RMUTT

โดย สาวิตรี วะสะติ, ภูมินทร์ ภิรมย์ราช และ อภิศักดิ์ ปั้นบรรจง

ปี 2556

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อจัดการโทรศัพท์แบบวีโอไอพี (VoIP)โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสต้นฉบับ (Open Source) โปรแกรม Asterisk ในการสร้างระบบซอฟต์แวร์ดังกล่าว เนื่องด้วยปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร หรือการทำธุรกรรมต่างๆ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย ระบบโทรศัพท์พื้นฐานและระบบโทรศัพท์มือถือจึงเป็นทางเลือกลำดับต้นๆ ที่ถูกเลือกใช้ในการติดต่อสื่อสารเพราะสะดวก รวดเร็ว และใช้ง่าย แต่ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโทรศัพท์ตามจำนวนเวลาที่ใช้โทร ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น ส่วนมากจะใช้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค้นหาข้อมูล หรือ ใช้ติดต่อสื่อสาร เช่น อีเมล เว็บแชท โปรแกรมส่งข้อความ เพื่อใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการนำเอาระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพี มาประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงได้ทำการศึกษาและออกแบบระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพี โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือมีระบบโทรศัพท์ทางเลือกในการติดต่อสื่อสารแบบไม่มีค่าใช้จ่ายภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสามารถเพิ่มขยายหมายเลขโทรศัพท์ได้ด้วยตัวเอง มีระบบบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ผ่านเว็บไซต์ เพิ่มความสะดวกสบายรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และสามารถลดค่าใช้จ่ายหน่วยงานได้

นอกจากนั้นโครงการนี้ได้ศึกษารูปแบบการบันทึกการใช้งานของระบบโทรศัพท์เพื่อปรับปรุงในรูปแบบรายงานการใช้งานผ่านเว็บการจัดการ (Web Management) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Download : Ip phone for department of computer engineering, Faculty of engineering, RMUTT