The development of information systems for the personnel system as a case study

โดย ฐาปนพงษ์ แควชล, ศุภโชค อังสุโชติเมธี และ จตุพล หงสะพัก

ปี 2556

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในขณะที่ราคาถูกลง จึงสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานเพื่ออำนวยความสะดวก ทำให้สามารถปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำเอกสารที่มีความยุ่งยากซับซ้อนลงได้ นอกจากนั้นแล้วยังมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การสอบถามข้อมูล หรือการจัดรายงานต่างๆสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเร็วมากยิ่งขึ้น ระบบบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะใช้ระบบฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relation Database) โดยที่ภาษาจัดการข้อมูลอย่างมีโครงสร้าง (Structured Query Language, SQL) ซึ่งหากใช้เขียนโปรแกรมแบบธรรมดาในการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับเวลา จะเขียนคำสั่งข้อนข้างซับซ้อนและยาวไม่สะดวกในการพัฒนา และสืบค้น ข้อมูลอดีต อนาคต และปัจจุบัน การพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้จะใช้ตัวจัดการฐานข้อมูล (Database Management System, DBMS) Oracle 11g  ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีภาษา SQLและขบวนการจัดการภายใน ที่รองรับฐานข้อมูลแบบเชิงเวลา จึงมีการจัดทำ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงเวลาโดยใช้ระบบงานบุคลากรเป็นกรณีศึกษา”เพื่อเป็นศึกษาฐานข้อมูลเชิงเวลา และ นำฐานข้อมูลเชิงเวลามาใช้จริงในระบบบุคลากรเพื่อตอบข้อสนเทศต่างๆได้ดีขึ้น

Download : The development of information systems for the personnel system as a case study