Driving storage system

โดย อัศวชัย เจริญลาภ, ณัฐวุฒิ โพธิราชา และ สาวิตรี พงษ์สมสุทธิ์

ปี 2556

บทคัดย่อ

การจราจรบนท้องถนนในปัจจุบัน  มีการขับขี่ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนนร่วมกัน เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถเร็วเกินกำหนด โดยเฉพาะรถตู้โดยสารในปัจจุบันที่ขับขี่ด้วยความเร็ว และมักก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งเจ้าของสถานีหรือตำรวจไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นคืออะไร เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่สามารถบันทึกพฤติกรรมการขับขี่ได้

ดังนั้นทางกลุ่มผู้จัดทำ จึงได้คิดแนวทางป้องกันการขับขี่รถยนต์ให้อยู่ในกฎระเบียบและมีมารยาท เพื่อทำให้เกิดความเกรงกลัวต่อหลักฐาน โดยการสร้างระบบที่สามารถจัดเก็บพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะได้โดยอาศัยหลักการเช่นเดียวกับ Black Box บนเครื่องบิน โดยที่สามารถบันทึกพิกัดจุด ตามระยะเวลาออกมาคำนวณเป็นความเร็วที่เกินกำหนดได้และสามารถที่จะเรียกดูข้อมูลการขับขี่ของผู้ขับขี่ได้

Download : Driving storage system