Disaster surveying vehicle via wireless lan

โดย นพรัตน์ จงจิตร; ชานนท์ สายสุริย์; นภสินธุ์ ผลสันต์

ปี 2556

บทคัดย่อ

โครงงานรถสำรวจพื้นที่ประสบภัย ควบคุมผ่านเครือข่ายไร้สาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและออกแบบรถสำรวจที่สามารถเข้าทำงานสำรวจพื้นที่ประสบภัยที่มีความเสี่ยงและอันตรายแทนมนุษย์ เช่นพื้นที่ที่มีสารกัมมันตภาพรังสี หรือสารเคมีรั่วไหล โดยผู้จัดทำได้ออกแบบวงจรควบคุมรถสำรวจพื้นที่ประสบภัย ควบคุมผ่านเครือข่ายไร้สาย ซึ่งสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการกดปุ่มจากแป้นพิมพ์ หรือใช้เมาส์กดปุ่มผ่านหน้าต่างโปรแกรมควบคุม เพื่อควบคุมการทำงานของรถสำรวจ ควบคุมผ่านเครือข่ายไร้สาย ผ่านทาง Access Point รถสำรวจควบคุมผ่านเครือข่ายไร้สายนี้มีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วน คือ ส่วนของ Hardware และส่วนของ Software โดยส่วน Hardware ใช้ Microcontroller เป็นส่วนควบคุมการทำงานของ DC Motor โดยรับคำสั่งในการควบคุมการทำงานมาจาก Access Point ส่วน Software จะใช้ภาษา Visual Basic หลักการทำงานโดยรวมทั้งหมดของรถสำรวจ คือ เมื่อจ่ายไฟให้ระบบ และทำการติดต่อโปรแกรมควบคุมกับรถสำรวจ เราสามารถควบคุมรถสำรวจได้โดยการเข้าไปยังหน้าต่างโปรแกรมจากนั้นทำการเชื่อมต่อโปรแกรมควบคุมกับ Access Point ซึ่งการควบคุมการทำงานจะรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดหรือใช้เมาส์กดในหน้าต่างโปรแกรม เมื่อรับข้อมูลแล้วระบบจะส่งคำสั่งผ่านตัว Access Point เพื่อทำการกระจายชุดคำสั่งไปยัง Microcontroller และกล้องตามหมายเลข IP ที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ที่โปรแกรมควบคุมและตัวอุปกรณ์ที่ใช้รับคำสั่งที่รถสำรวจจะมีเซ็นเซอร์ทำการตรวจจับความร้อนเพื่อค้นหาผู้ประสบภัยและมีเซ็นเซอร์แสงคอยควบคุมการเปิดปิดไฟส่องสว่างกรณีที่รถสำรวจปฏิบัติงานในที่มืดหรือในเวลากลางคืน

Download : Disaster surveying vehicle via wireless lan