Examination warehouse system

โดย ธนภัสสร์ อุดมพรมนตรี, พิทักษ์ แสงสิงห์ และ สุภัทร สนธิพร

ปี 2556

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ “ระบบคลังข้อสอบ” เป็นการสร้างโครงสร้างของแบบทดสอบ เพื่อที่จะทดลองทำข้อสอบเก่าในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ภาษา PHP (Personal Home Page) เป็นภาษาแบบสคริปต์แบบเซิร์ฟเวอร์ไซด์ ที่มีการประมวลผลบนเครื่องแม่ข่าย แล้วสร้างผลลัพธ์เป็นภาษา HTML ส่งให้กับลูกข่ายเพื่อแสดงผล โดยที่มีการจำกัดการเข้าใช้งานเฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านบันทึก มีการทดลองทำข้อสอบแบบตัวเลือกผ่านระบบออนไลน์ มีการพิมพ์ข้อสอบแบบทีละข้อแล้วจึงอัพโหลด และทำการจัดเก็บข้อมูลข้อสอบของรายวิชาลงในฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL

Download : Examination warehouse system