Weather measurement report via internet

โดย กษิติ์เดช ไกรวาส, สาวิตรี สีวิสัย และ เจษฎา อรุณฤกษ์

ปี 2556

บทคัดย่อ

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนั้น มีความไม่แน่นอน บางวันอากาศเย็น บางวันแดดร้อน บางวันฝนตก ซึ่งถ้าฝนตกแล้วเราไม่ได้นำร่มติดตัวมาด้วย อาจจะทำให้เปียกฝนได้ จึงมีความคิดที่จะจัดทำชุดเครื่องมือนี้ขึ้นเพื่อวัดสภาพภูมิอากาศ โดยที่เราสามารถที่จะนำเครื่องมือนี้ ไปติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือตามซอยต่างๆ ที่นักศึกษาได้พักอาศัยอยู่

อีกทั้งในปัจจุบันการใช้งานอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ จึงมีแนวคิดว่า ควรจะมีการทำเว็บไซต์ เพื่อแสดงผลสภาพภูมิอากาศ โดยแสดงเป็นอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม และปริมาณน้ำฝน เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่หอพักตามจุดต่างๆ นั้นสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์ได้ว่าสภาพภูมิอากาศตามจุดต่างๆ นั้น เป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการง่ายและสะดวกสบาย และส่งผลดีต่อนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางออกมาศึกษาเล่าเรียน และในการแสดงผลบนเว็บไซต์ของเรานั้น ยังมีการแสดงผลในรูปแบบกราฟ และได้มีการเก็บข้อมูลเอาไว้เป็นฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลที่เราเก็บไว้ไปวิเคราะห์ได้อีกด้วย

แล้วถ้าหากโครงงานของเราประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เราอาจมีการขยายการวัดอุณหภูมิ โดยนำเครื่องมือไปติดตั้งตามจังหวัดต่างๆ รวมถึงอาจนำเครื่องมือนี้ไปใช้ในการทำงานในอุตสาหะกรรมและการเกษตรต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

Download : Weather measurement report via internet