The impact of the Japanese sport comic book to the attitude of Rattanakosin somphod bangken junior high school students

โดย รังสฤษดิ์ จันทสูง

ปี 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทัศนคติที่ได้รับจากการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวกีฬา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวน 227 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

ผลการวิจัยการศึกษาพบว่า 1) การอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวกีฬาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร ในจำนวนนักเรียน 227 คน มีนักเรียนที่อ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวกีฬา ร้อยละ 57.27(130 คน) นักเรียนที่อ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวกีฬา นิยมอ่านเนื้อเรื่องที่เป็นกีฬาสากลประเภททีม ร้อยละ 53.08(69 คน) ส่วนใหญ่อ่าน 1-2 เล่มต่อวัน ร้อยละ 76.92(100 คน) โดยนักเรียนพบเห็นการ์ตูนกีฬาจากทางโทรทัศน์ จึงหาหนังสือการ์ตูนแนวกีฬาอ่าน ร้อยละ 49.23(64 คน) และส่วนใหญ่อ่านเพื่อความบันเทิง ผ่อนคลาย ร้อยละ 69.23(90 คน) นักเรียนส่วนใหญ่ชื่นชอบ หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวกีฬาเรื่อง นักเตะแข้งสายฟ้า ร้อยละ 43.85(57 คน) 2) ทัศนคติด้านกีฬาพบว่า หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวกีฬาที่นักเรียนชื่นชอบ สอนให้นักเรียน มีทัศนคติด้านบวกให้ระดับผลมากในด้าน มีความยุติธรรม ยอมรับการแพ้-ชนะ และมีน้ำใจนักกีฬา ค่าเฉลี่ย 3.96 (S.D. = 1.05) ส่วนทัศนคติในด้านลบนักเรียนได้แนวทางเพื่อนาไปปฏิบัติ การคดโกงด้านกีฬาจากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวกีฬาที่ชื่นชอบ ให้ผลอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.23 (S.D. = 1.37) 3) ภาพรวมที่มีต่อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวกีฬาที่ชื่นชอบ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่านักเรียนได้รับความคิดสร้างสรรค์ จากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวกีฬา ร้อยละ 64.62(84 คน) และจะเช่าจากร้านเช่าหนังสือการ์ตูนมาอ่านหรือซื้อเพื่อเก็บสะสม ร้อยละ 40.77(53 คน) ส่วนใหญ่นิยมอ่านเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ ร้อยละ 50.76(66 คน) ที่เป็นภาพแบบใดก็ได้ ร้อยละ 43.85(57 คน) ลักษณะรูปเล่มแบบใดก็ได้ขอให้เป็นหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวกีฬาที่ตนสนใจก็พอ ร้อยละ 40.00(52 คน)

Download : The impact of the Japanese sport comic book to the attitude of Rattanakosin somphod bangken junior high school students