Energy management for electrical energy reducing in the aluminum extrusion plant

โดย สุรพล สาริบุตร

ปี 2555

บทคัดย่อ

ในโรงงานรีดอลูมิเนียมที่คัดสรรเพื่อทำการทดสอบในปี 2553 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 12,642,432 กิโลวัตต์-ชั่วโมง มีความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด 1,250 กิโลวัตต์ ทำให้ต้องเสียค่าไฟฟ้าสูงต่อเดือนซึ่งต้นทุนในการผลิตอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด ค่าไฟฟ้านับว่าเป็นต้นทุนที่สูงมากรองลงมาจากวัตถุดิบ การจัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานในโรงงานรีดอลูมิเนียมนี้ จะทำให้ค่าไฟฟ้าของโรงงานที่ทำการทดสอบลดลง

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอเทคนิคการจัดการพลังงาน ดังนี้ (1) ใช้เทคนิควิธีการปรับรอบของมอเตอร์ให้สูงขึ้นด้วยวิธีทางกลและลดรอบของมอเตอร์ลงมาโดยการลดความถี่ที่จ่ายให้กับมอเตอร์โดยใช้อินเวอร์เตอร์ (2) การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังที่หม้อแปลงชุบอลูมิเนียมและวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์โดยวิธีการติดตั้งตัวเก็บประจุ (3) การติดตั้ง เอสซีอาร์กำลังเพื่อควบคุมการทำงานขดลวดความร้อนสำหรับเตาอบแม่พิมพ์และคอนเทนเนอร์ของเครื่องรีดอลูมิเนียม (4) เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ขนาด 400 วัตต์เป็นหลอดกะทัดรัดแบบเกลียว (Compact Spiral ) ขนาด 105 วัตต์ (5) การควบคุมการทำงานในช่วงเวลาที่มีการใช้โหลดมาก (On-Peak Period)

ผลการทดสอบของแต่ละเทคนิคสรุปได้ว่า  (1) สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เตาอบเส้นอลูมิเนียมได้ร้อยละ 60 (2) สามารถลดกระแสที่หม้อแปลงชุบอลูมิเนียมได้ร้อยละ 13.67 และที่วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ร้อยละ 55.37 (3) สามารถทำให้อุณหภูมิของเตาอบแม่พิมพ์และอุณหภูมิคอนเทนเนอร์ของเครื่องรีดอลูมิเนียม มีค่าใกล้เคียงกับที่ตั้งไว้ (4) สามารถลดพลังงานไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 8.7 (5) สามารถลดค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดลดลงได้ร้อยละ 80

Download : Energy management for electrical energy reducing in the aluminum extrusion plant