A study of the influence of heat treatment processes on the endurance limit of material

โดย อรรถพล ไชยรา

ปี 2555

บทคัดย่อ

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องใช้กระบวนการปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อน เพื่อความสะดวกในการผลิตและปรับปรุงสมบัติทางกลให้เหมะสมกับสภาวะการใช้งาน เช่น การชุบแข็งหรือกระบวนการอบอ่อนอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของกระบวนการปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้าผสมต่ำด้วยความร้อนต่อขีดจำกัดความทนทานของวัสดุการศึกษาอิทธิพลการปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้าผสมต่ำด้วยความร้อนต่อขีดจำกัดความทนทานของวัสดุใช้กระบวนการทดสอบสมบัติของวัสดุเหล็กกล้าผสมต่ำเกรด AISI 4140 ที่มีลักษณะต่างกัน 3 ชนิดคือ (1) วัสดุในสภาพจำหน่าย (2) วัสดุที่ผ่านกระบวนการอบอ่อนอย่างสมบูรณ์ และ (3) วัสดุที่ผ่านกระบวนการชุบแข็งโดยการทดสอบใช้วิธีการทดสอบคือ การทดสอบแรงดึง การทดสอบความแข็ง การศึกษาโครงสร้างจุลภาค และการทดสอบความล้าแบบหมุนดัดแล้วนำผลการทดลองที่ได้จากการทดสอบความล้าจากการสร้างแผนภาพ S-N Diagram เพื่อหาขีดจำกัดความทนทานของวัสดุผลการทดลองพบว่ากระบวนการปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้าผสมต่ำด้วยความร้อน…

Download : A study of the influence of heat treatment processes on the endurance limit of material