Silver Jewelry of wisdom : The Problem of the Shape in creative economy

โดย ปานฉัตท์ อินคง

ปี 2557

วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2557), หน้า 41-61

บทคัดย่อ

บทความเรื่องภูมิปัญญาเครื่องประดับเงิน เป็นการนำเสนอถึงปัญหาที่พบทางด้านรูปแบบของเครื่องประดับเงินในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของเครื่องประดับเงินในฐานะที่เป็นงานภูมิปัญญารากเหง้าของไทยที่ผลิตกันมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งพบว่าในปัจจุบันรูปแบบยังไม่มีความแปลกใหม่ โดยในหลายพื้นที่ของไทยมีการผลิตที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจากการศึกษาสำรวจ พบว่าเป็นผลที่เกิดจากการทำ เลียนแบบรูปแบบที่ขายได้ดีจากที่ต่างๆและกระจายการขายไปในพื้นที่อื่นๆ ร่วมกัน จึงทำให้ตลาดการขาย ซบเซาได้ง่าย จากปัญหาดังกล่าวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องคิดหากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้การผลิตเครื่องประดับเงินให้คงอยู่สืบทอดต่อไป โดยกลยุทธ์เริ่มแรกควรพิจารณาจากการผลิตรูปแบบเครื่องประดับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในสังคมไทย เพื่อให้เกิดการบริโภคเพิ่มขึ้น และรูปแบบเครื่องประดับต้องได้รับการออกแบบจากแรงบันดาลใจที่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคุ้นเคยเพื่อให้เกิดการเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย นำมาสร้างสรรค์ร่วมกับความงามที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้

Article about silver jewelry is the presentation of the issues that were found in the form of silver jewelry in the creative economy. It was discussed about the importance of jewelry to many production in the Northern of Thailand areas. It was found that its current form in is not of exotic, In many areas of Thailand have produced similarly. The study found that the result of a mimic of good patterns was sold from different places. And distribution to other areas together. Therefore stagnant Marketing and sales slowdown. Such problems, stakeholders need marketing strategy for the production of silver jewelry to Persists in the future . first Strategy should create a silver jewelry to accordance with the needs of consumers. In social of Thailand. to increased consumption, and forms of silver jewelry have been designed from the inspiration In what consumers are familiar, Be creative with beauty products can stimulate emotional needs of the consumer.

 

Download : ภูมิปัญญาเครื่องประดับเงิน : ปัญหาด้านรูปแบบในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์