Control System Light And Sound Visual In Meeting Room With Wireless

โดย ศุภวุฒิ รุ่งโรจน์นิมิตชัย, อภิชาติ เพ็งสาทร และรัชนีย์ รอดอ่อน

ปี 2555

 

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างระบบควบคุมแสง เสียง ภาพ ในห้องประชุม แบบไร้สาย ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องจากปัจจุบันการใช้ห้องประชุมที่ดีนั้น จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน เช่น ระบบภาพ ระบบเสียง เป็นต้น ในการใช้ห้องประชุม ก่อนที่จะมีการประชุมต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โปรเจ็คเตอร์, ระบบไฟฟ้า, ระบบเสียงในห้องประชุม หากห้องประชุมนั้นมีอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองการใช้งานดังกล่าวได้ดี จะทำให้การประชุมในครั้งนั้นๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย ซึ่งการประชุมโดยทั่วไปจะไม่มีการควบคุม ระบบแสง เสียง ภาพ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ระบบควบคุมแสง เสียง ภาพ ในห้องประชุมแบบไร้สาย ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ภาคส่งจะประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์จะใช้การติดผ่านพอร์ต RS-232 และการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องรับกับเครื่องส่งจะส่งแบบไร้สาย ในการส่งนั้นจะส่งสัญญาณภาพ, เสียงและข้อมูล โดยส่งในย่านความถี่ย่าน 2.4 GHz ซึ่งเครื่องส่งและจะรับคำสั่งจากจอภาพแบบสัมผัสที่จะใช้ในการสั่งงานไปยังภาครับ ส่วนที่สองคือ ภาครับนั้นจะประกอบด้วย ชุดควบคุมระบบแสง เสียง ภาพ โดยจะควบคุมการหรี่ไฟ, การเปิด-ปิดหลอดไฟ และการเลือกรับสัญญาณภาพให้สามารถทำงานตามสัญญาณที่รับได้

จากการทดสอบการทำงานนั้นจะควบคุมเครื่องผ่านจอภาพแบบสัมผัสในทาการทดสอบสามารถเลือกรับสัญญาณภาพ, สัญญาณเสียง, การเปิด-ปิดหลอดไฟและการหรี่ไฟ ซึ่งจะการทดสอบในรัศมี 0-25 เมตร ในพื้นที่โล่งแจ้งและในที่มีสิ่งกีดขวาง แต่ในที่โล่งแจ้งนั้นระบบจะสามารถควบคุมได้ดีกว่าพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขว้าง ซึ่งในรัศมีที่ 20 เมตรของพื้นที่มีสิ่งกีดขว้างจะเกิดข้อผิดในการควบคุมของระบบ แต่ทั้งนี้ระบบควบคุมแสง เสียง ภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง

 

Dowload : Control System Light And Sound Visual In Meeting Room With Wireless