Security system for screening in – out of the housing with RFID.

โดย กฤษฎา บุญถา และ มานัส หลวงต่างใจ

ปี 2554

 

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์คือ การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองการเข้า-ออกในหมู่บ้านจัดสรรด้วย RFID เพื่อนามาช่วยป้องกันหรือเพิ่มความปลอดภัยในระดับหนึ่งของการ เข้า-ออกหมู่บ้านจัดสรร ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองการเข้า-ออกในหมู่บ้านจัดสรรด้วย RFID จะประกอบไปด้วยตัวรับสัญญาณ RFID เป็นรหัส ASCII เพื่อรับข้อมูลจากการ์ดแท็กส์ ที่ผู้ถือบัตรทำการลงทะเบียนไว้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ไมโครคอนโทลเลอร์ที่ควบคุมแผงกั้นพร้อมบอกสถานะ การเข้า-ออกด้วยไฟแสดงสถานะเพื่อให้ยานพาหนะ สามารถเข้า-ออกได้

ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองการเข้า-ออกในหมู่บ้านจัดสรรด้วย RFID นี้จะติดตั้งสองจุดคือทางเข้ากับทางออก การทำงานทางเข้าหรือออกเมื่อผู้ขับขี่จะขับผ่านไม้กั้นได้จะต้อง ทำการแท็กส์การ์ดที่ทางหมู่บ้านจัดสรร ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เมื่อมีการแท็กส์การ์ด ข้อมูลจะส่งไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงข้อมูลเจ้าของบัตร พร้อมทั้งถ่ายภาพป้ายทะเบียนและคนขับรถที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ส่วนข้อมูลการเข้านี้ก็จะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถตรวจสอบภายหลังได้ จากการทดสอบแล้วพบว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องจริงมีการแท็กส์การ์ดแล้วบันทึกข้อมูลและสามารถแสดงภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์ได้

 

Download : Security system for screening in – out of the housing with RFID.