Wireless Module for PLC Application

โดย จตุพล กุลฑล, บิณฑ์ สิงห์โตศรี และจารุภา อนุกูลวุฒิพงศ์

ปี 2554

 

บทคัดย่อ

พีแอลซีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาใช้งานควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรกลประเภทต่างๆและถูกนามาใช้งานเพื่อทดแทนการควบคุมแบบเดิมที่เป็นการใช้รีเลย์และการเชื่อมต่อสายไฟเป็นหลัก ข้อเสียที่เห็นได้ชัดเจน คือการแก้ไขหรือเปลี่ยนรูปแบบการทางานผู้ใช้จะต้องรื้อระบบรีเลย์และเดินสายไฟใหม่ทั้งหมดซึ่งต่างจากการควบคุมด้วยพีแอลซีเพราะจะสามารถเลือกแก้ไขเฉพาะส่วนของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ก็ได้ ซึ่งปัจจุบันระบบควบคุมอัตโนมัติทางด้านอุตสาหกรรมที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการพัฒนาสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้เครื่องจักรนั้นสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือหน่วยประมวลผลที่สามารถสั่งงานโดยใช้โปรแกรมได้ เพื่อช่วยจัดการควบคุม สั่งงาน รับค่าเซนเซอร์ ต่าง ๆ และกำหนดการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ

ชุดโมดูลไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อกับพีแอลซีขึ้นมาโดยใช้ตัวโมดูลรับส่งสัญญาณไร้สาย เป็นตัวรับส่งข้อมูลทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระหว่างพีแอลซีกับแอปพลิเคชั่นต่างๆที่เราต้องการ

ผลการทดลองชุดโมดูลไร้สายสามารถสั่งงานร่วมกับพีแอลซีโดยใช้สัญญาณ Wireless ได้อย่างไร

 

Download : ชุดโมดูลไร้สายสำหรับการประยุกต์ใช้กับพีแอลซี