Relationship between leadership styles and performance efficiency of school administration according to the primary educational service area office

โดย สปัญญา อธิกุลสินธ์

ปี 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติIndependent Samples t-test, One-way ANOVA, LSD และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านภาวะผู้นำแบบสั่งการ ด้านภาวะผู้นำแบบสนับสนุน ด้านภาวะผู้นำแบบให้มีส่วนร่วม ด้านภาวะผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จของงาน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ด้านกระบวนการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ นอกจากนี้ยังพบว่า เพศ อายุระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน อายุในการทำงาน และอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันของครูที่สอนชั้นประถมศึกษาส่งผลต่อความคิดเห็นในเรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกันสำหรับขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นในเรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน ภาวะผู้นำแบบสนับสนุนมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำและอยู่ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Download : Relationship between leadership styles and performance efficiency of school administration according to the primary educational service area office