The development of community of practice web for undergraduate students of Rajamangala University of Technology Thanyaburi

โดย มัทธนา ก้อนสันทัด

ปี 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับเว็บชุมชนนักปฏิบัติ 2)พัฒนาเว็บชุมชนนักปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี3)ศึกษาผลการใช้เว็บชุมชนนักปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความคิดเห็นคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น จำนวน 405 คนและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้เว็บชุมชนนักปฏิบัติ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 1สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2555 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 30คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บชุมชนนักปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบประเมินคุณภาพความตรงตามโครงสร้างรูปแบบเว็บชุมชนนักปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบประเมินตนเองจากการเรียนรู้ผ่านเว็บชุมชนนักปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผลการวิจัยพบว่า1)ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับเว็บชุมชนนักปฏิบัติสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก2) คุณภาพโครงสร้างเว็บชุมชนนักปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมากที่สุด3) ผลการใช้เว็บชุมชนนักปฏิบัติ มีโดเมน (Domain) ของชุมชนนักปฏิบัติคือ ชุมชนนักปฏิบัติประกอบการเรียนในรายวิชา และเป็นชุมชนเพื่อการช่วยเหลือ (Helping community) ในหัวข้อการสอนเรื่องวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร โดยให้กลุ่มตัวอย่างสมัครเข้าใช้งานเว็บชุมชนนักปฏิบัติ สร้างเว็บบล็อกเพื่อการแบ่งปันความรู้และแสดงความคิดเห็นโดยมีเครื่องมือทั้งประสานเวลา ได้แก่ห้องสนทนาแบบไม่ประสานเวลา ได้แก่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และกระดานสนทนา และ 4) ผลการใช้เว็บชุมชนนักปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้จากการประเมินตนเองอยู่ในระดับมาก

Download : The development of community of practice web for undergraduate students of Rajamangala University of Technology Thanyaburi