Problems and obstacles in the application of government fiscal management information system(GFMIS): A case study of the department of fisheries

โดย วิไลลักษณ์ จิ้วเส้ง

ปี 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS มาใช้ในกรมประมง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคกรมประมง 204 หน่วยงาน และหน่วยงานราชการส่วนกลาง 1 หน่วยงานจำนวน 232 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อย ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน และสถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS อยู่ในระดับมาก และด้านปัญหาและอุปสรรคในการนำระบบบริหาร มาใช้ในกรมประมง อยู่ในระดับมาก ที่สุดในด้านการปฏิบัติงาน เพราะระบบGFMIS มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาทำ ให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลาในการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นเดือนและสิ้นงบประมาณประจำ ปีและขั้นตอนในการปฏิบัติงานยุ่งยาก

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีอายุและการเข้ารับการฝึกอบรม ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS แตกต่างกัน ในด้านการบูรณาการข้อมูลทางการเงินการคลังภาครัฐ และในด้านความรวดเร็วและทันต่อการตัดสินใจ ส่วนปัจจัยด้านความโปร่งใส ด้านความประหยัด ด้านความรวดเร็วและทันต่อการตัดสินใจ และด้านการบูรณาการข้อมูลทางการเงินการคลัง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS

Download : Problems and obstacles in the application of government fiscal management information system(GFMIS): A case study of the department of fisheries