Development of web-based instruction lesson with team learning promotion on unity for matthayomsuksa 5 students

โดย วาสนา แสงศรี

ปี 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีม 2) หาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมตามเกณฑ์ 80/80 3) ประเมินผลงานจากการเรียนด้วยเว็บช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีม 4) เปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากเว็บช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีม 5) ประเมินความสามัคคีของนักเรียนจากบทเรียนบนเว็บช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีม 6) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บทเรียนบนเว็บช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีม

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวน 33 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากเลือก 1 ห้องเรียน จากจำนวน 14 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียนบนเว็บช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีม แบบทดสอบผลการเรียนรู้ แบบประเมินผลงานนักเรียน แบบประเมินความสามัคคีสาหรับนักเรียนประเมินตนเองและสำหรับครูประเมินนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ The Pretest-Posttest One Group Design การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่า E1/E2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนบนเว็บช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 88.29/84.33 2) ผลงานจากการเรียนด้วยเว็บช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 3) ผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจากเว็บช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความสามัคคีของนักเรียนต่อการเรียนด้วยเว็บช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมสาหรับนักเรียนประเมินตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนครูประเมินนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 5) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยเว็บช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี อยู่ในระดับมาก

Download : Development of web-based instruction lesson with team learning promotion on unity for matthayomsuksa 5 students