Factors affecting the import of food chemical of food entrepreneurs in Bangkok

โดย นรุตม์ อุดมชัยบรรเจิด

ปี 2555

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลของผู้ประกอบการด้านอาหารปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจในการนำเข้าเคมีอาหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารที่นำเข้าเคมีอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 190 บริษัท โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่แตกต่างกัน มีจำนวนครั้งในการนำเข้าเคมีอาหารต่อปี การรับรู้ปัญหา การกำหนดรายละเอียดความต้องการผลิตภัณฑ์และแนวโน้มการตัดสินใจนำเข้าเคมีอาหารแตกต่างกัน ระยะเวลาในประกอบกิจการและจำนวนพนักงานในบริษัทที่แตกต่างกัน มีจำนวนเงินที่นำเข้าต่อครั้ง จำนวนครั้งในการนำเข้าเคมีอาหารต่อปีและแนวโน้มการตัดสินใจนำเข้าเคมีอาหารแตกต่างกัน และยอดขายต่อปีที่แตกต่างกัน มีจำนวนครั้งในการนำเข้าเคมีอาหารต่อปี การรับรู้ปัญหาและการแนวโน้มการตัดสินใจนำเข้าเคมีอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยภายในประเทศด้านราคาของเคมีอาหารมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจนำเข้าเคมีอาหาร ด้านคุณภาพของเคมีอาหารในประเทศมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ปัญหา การกำหนดรายละเอียดความต้องการผลิตภัณฑ์และแนวโน้มการตัดสินใจนำเข้าเคมีอาหาร ด้านปริมาณการผลิตเคมีอาหารในประเทศมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ปัญหาและการตัดสินใจนำเข้าเคมีอาหาร ส่วนปัจจัยภายนอกประเทศด้านศักยภาพของประเทศผู้ผลิตมีความสัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ซื้อต่อครั้ง การกำหนดรายละเอียดความต้องการผลิตภัณฑ์และการแข่งขันของประเทศผู้ผลิตเคมีอาหารมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจนำเข้าเคมีอาหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Download : Factors affecting the import of food chemical of food entrepreneurs in Bangkok