Study on radiation pattern of right angle thin-film slot array antenna

โดย กิตติศักดิ์ ทองดา

ปี 2555

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการศึกษาแบบรูปการแผ่พลังงานของสายอากาศช่องเปิดแถวลำดับรูปตัวแอลแบบฟิล์มบาง โดยใช้วัสดุฐานรองแบบไมล่าฟิล์มที6มีค่าคงตัวไดอิเล็กตริกเท่ากับ 3.2 และมีความหนา 0.4 มิลลิเมตรซึ่งมีการจำลองผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป IE3D (Zeland) โดยสายอากาศที่ออกแบบจะมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ออกแบบและสร้างได้ง่าย มีค่าการสูญเสียย้อนกลับต่ำกว่า – 10 dB สายอากาศถูกออกแบบโดยกำหนดความถี6ที6 2.45 GHz ประกอบไปด้วยสายอากาศ 1 ช่องเปิดแถวลำดับรูปตัวแอลแบบฟิล์มบาง กับสายอากาศ 2 ช่องเปิดแถวลำดับรูปตัวแอลแบบฟิล์มบางและสายอากาศ 4 ช่องเปิดแถวลำดับรูปตัวแอลแบบฟิล์มบาง ได้ค่าการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนกลับ – 36 dB กับ – 39 dB และ – 41 dB อัตราการขยาย 1.95 dBi กับ 2.89 dBi และ 4.47 dBi อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง 1.01 : 1 กับ 1.1 : 1 และ 1.11 : 1 มีขนาดแบนด์วิดท์ 195 MHz (2.35 – 2.545 GHz) กับ 105 MHz (2.395 – 2.5 GHz) และ 100 MHz (2.4 – 2.5 GHz) ตามลำดับ การเปรียบเทียบสายอากาศระหว่างแบบกาวด์อนันต์กับแบบกาวด์จำกัดมีผลใกล้เคียงกัน

จากการทดสอบสายอากาศช่องเปิดแถวลำดับรูปตัวแอลแบบฟิล์มบางที6ความถี6 2.45 GHz ได้ค่าการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนกลับ – 33 dB อัตราการขยาย 3.28 dBi อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง 1.2 : 1 และมีแบนด์วิดท์ 120 MHz (2.395 – 2.515 GHz) การยืดหยุ่นของสายอากาศได้ค่าการสูญเสีย เนื่องจากการสะท้อนกลับ – 29 dB ซึ่งจากการทดสอบสายอากาศจากโครงสร้างจริงนั้นใกล้เคียงกับผลการจำลอง

Download : Study on radiation pattern of right angle thin-film slot array antenna