Eyes control wheelchair

โดย เกรียงไกร ประชุมฉลาด, น้ำฝน ชอบเย็น และคนอื่นๆ

ปี 2557

บทคัดย่อ

จากปัญหาของผู้ป่วยทางด้านร่างกาย ที่ไม่สามารถเดินหรือเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายที่ต้องการจะไปได้ ทางการแพทย์จึงมีรถเข็นที่ใช้สำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายที่ผู้ป่วยต้องการจะไป รถเข็นดังกล่าวที่ทางการแพทย์นำมาใช้มีชื่อว่า  “Wheelchair” Wheelchair คือเก้าอี้ที่มีล้อเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ ใช้สำหรับผู้ป่วย ที่มีร่างกายบกพร่องแขนขาอ่อนแรงหรือเป็นอัมพาต การเคลื่อนย้ายตัวหรือเคลื่อนที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก

จากปัญหาของผู้พิการแขนขาทั้งสองข้างที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั้น ผู้จัดทำโครงงานจึงเกิดมีแนวคิดที่จะพัฒนารถเข็นให้ผู้พิการดังกล่าว ได้ดำรงชีวิตอย่างปกติโดยรถเข็นคนไข้สำหรับผู้พิการที่ควบคุมด้วยระบบดวงตา (Eyes Control) มีลักษณะเหมือนกับรถเข็นผู้ป่วยหรือผู้พิการทั่วไปแต่ความสามารถพิเศษในการควบคุมและสั่งการได้ด้วยดวงตา โดยทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับกล้อง USB ความละเอียดสูงเพื่อตรวจจับและสแกนตำแหน่งดวงตาแล้วส่งสัญญาณภาพเข้าสู่คอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลและสั่งการไปยังไมโคลคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมทิศทางและการเคลื่อนที่ โดยจะมีระบบความปลอดภัยอยู่ 4 ตำแหน่ง  รถจะมีเซ็นเซอร์วัดระยะทางอยู่ 4 ตัว ด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวาและด้านหลังโดยแต่ละตัวจะส่งสัญญาณคลื่นอัลตร้าโซนิคออกไป เมื่อมีวัตถุหรือสิ่งของใดๆอยู่ในระยะที่กำหนดไว้ เซ็นเซอร์จะส่งคำสั่งออกไปยังระบบควบคุมเพื่อหยุดรถ

จากการทดสอบการทำงานของรถเข็นไฟฟ้า พบว่ามีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ที่ 84% และมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 16%