SAR management system for department of computer engineering

โดย ระพีภัทร์  จินตะกัน, ธนกฤต  ตั้งเจริญสุขสม และณิชาภา  กวินอมรชัย

ปี 2557

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เรื่อง “ระบบจัดการเอสเออาร์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” มีแนวคิดเพื่อช่วยในการจัดเก็บเอกสารการประเมินตนเอง ( Self-Assessment Report : SAR ) ที่มีการจัดทำทุกปี เนื่องจากมีเอกสารและตัวชี้วัดเป็นจำนวนมาก จึงริเริ่มการสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการจัดเก็บข้อมูล การค้นหา และง่ายต่อการนำเสนอผู้บริหารระดับสูง

วิธีการดำเนินงานเรื่อง “ระบบจัดการเอสเออาร์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์”  จะเริ่มจากการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดและขั้นตอนการประเมินผลของเอสเออาร์ จากนั้นทำการออกแบบระบบฐานข้อมูลทั้งหมด นำเสนอในรูปแบบ Web Application แล้วนำระบบที่จัดทำมาทดสอบการใช้งาน เพื่อปรับปรุงในส่วนที่ต้องแก้ไขของระบบการจัดการฐานข้อมูลเอสเออาร์ต่อไป