A completeness berification system of study plan for department of computer engineering, rajamangala university of technology Thanyaburi

โดย จาตุรนต์ พึ่งบัว, สุทธิโชค หนองมีทรัพย์ และวรรณกานต์ สุภาภรณ์ประดับ

ปี 2557

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้ กล่าวถึงการจัดทำโครงการระบบตรวจสอบแผนการศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจะใช้เป็นสื่อในการตรวจแผนการเรียนของนักศึกษาในปกครองของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยในโครงการนี้จะประกอบไปด้วย ระบบตรวจสอบแผนการเรียน ระบบส่งข้อความข้อความ ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูแผนการเรียนของนักศึกษาแบบรายกลุ่มหรือรายบุคคลได้

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้แก้ไขข้อมูลสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล โดยผู้ใช้ระบบแต่ละคนจะมีสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบแตกต่างกันโดยแยกเป็น 3 ระดับ