Self assessment report system faculty of engineering rajamangala university of technology Thanyaburi

โดย จันทกานต์  สืบชาติ, พิชชาภา ปิยสุนทรสกุล และ วิทธวัฒน์ สุดถวิล

ปี 2557

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ “ระบบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) แทนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการค้นหา ปรับปรุง แก้ไข และง่ายต่อการตรวจประเมินของคณะกรรมการและยังช่วยลดทรัพยากรอีกด้วย

วิธีการดำเนินงาน “ระบบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” จะต้องทำการศึกษาขั้นตอนการประเมินและการแบ่งหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบทำการออกแบบระบบฐานข้อมูลของระบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในทั้งหมด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคือเอเอสพีดอทเน็ต (ASP.NET) ภาษาซีชาร์ป (C#)

ผลที่ได้จากการทดสอบการทำงานของ “ระบบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” สามารถทำงานได้ตรงตามขอบเขตและยังอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน