The development of temporal information system for buddhism volunteer

โดย บัณฑิต  ทองเฟื้อง

ปี 2557

บทคัดย่อ

การออกแบบฐานข้อมูลแบบเดิม (Non – Temporal Database) ส่วนใหญ่จะบันทึกเฉพาะข้อมูลที่เป็นจริง ณ เวลาปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งปกติจะเป็นข้อมูลล่าสุดในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อมูลเก่าจะถูกแทนที่โดยข้อมูลใหม่ ทำให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นอดีตได้   และเมื่อสอบถามข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเวลา  ฐานข้อมูลแบบเดิม ก็จะตอบคำถามไม่ได้ หรือตอบได้ค่อนข้างยาก  จำเป็นต้องใช้คำสั่งเอสคิวแอล (SQL) มาตรฐานหลายคำสั่ง ไม่สะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรมและตอบข้อสนเทศเชิงเวลา   ในงานพุทธอาสาเป็นอีกงานหนึ่ง ที่พบปัญหาเกี่ยวกับการตอบข้อสนเทศเชิงเวลา   ดังนั้น ผู้จัดทำ จึงพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงเวลาสำหรับงานพุทธอาสา โดยออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจำลองทีโออาร์เอ็ม (TORM) และใช้โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)  Oracle 11g   ทำให้ระบบสารสนเทศเชิงเวลาสำหรับงานพุทธอาสา สามารตอบข้อสนเทศเชิงเวลาได้ถูกต้อง