Web-based examination repository system

โดยบุญญฤทธิ์  ไทยอุดมทรัพย์ และ ชัยณรงค์ รอดกสิกรรม

ปี 2557

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ  “ระบบคลังข้อสอบออนไลน์”  จัดทำขึ้นเพื่อนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อสอบ ในแต่ละรายวิชาแต่ละปีการศึกษามีการวิเคราะห์ข้อสอบร่วมด้วย เพื่อพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพและสามารถนำไปในการวัดผลการศึกษาของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ตามแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) โดยใช้ภาษา PHP (Personal Home Page)  บนระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL มีการจำกัดการเข้าใช้งานเฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านบันทึก

ผลจากการดำเนินงาน  นักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบจากข้อสอบเก่าที่เป็นลักษณะตัวเลือกผ่านระบบออนไลน์ได้  อาจารย์สามารถวิเคราะห์ระดับความยากง่ายของข้อสอบและสามารถเพิ่มข้อสอบโดยใช้แบบฟอร์มตามมาตรฐาน SCROM อัพโหลดเข้าฐานข้อมูลได้